PRELEGENCI

Uzyskała doktorat z psychologii stosowanej (zapobieganie nadużyciom seksualnym wobec dzieci) na Griffith University. W 2020 roku otrzymała AU$325,000, na opracowanie i pilotaż modułu prewencyjnego Parents as Protectors Child Sexual Abuse Prevention Module. Jest ekspertem w zakresie zaangażowania rodziców w profilaktykę nadużyć seksualnych. Jest autorką wielu publikacji w tej dziedzinie. Pracowała z dziećmi i rodzinami w ustawowych agencjach ochrony dzieci zarówno w Australii jak i w Wielkiej Brytanii.

dr Julia Rudolph

University of Greenwich, Wielka Brytania


W 1995 roku otrzymała tytuł licencjata kryminologii i licencjata pedagogiki dziecięcej na Uniwersytecie Sztokholmskim w Sztokholmie. W kolejnych latach pracowała w państwowym ośrodku terapeutycznym dla młodzieży, przez krótki czas w islandzkim więziennictwie i administracji probacyjnej pracując i monitorując młodych przestępców, a od 2001 roku pracuje jako terapeuta i ankieter sądowy w Barnahus, a od 2007 roku jako lider. Przeprowadziła ponad 1000 wywiadów sądowych z dziećmi w wieku 3-18 lat w przypadkach, w których podejrzewano wykorzystywanie seksualne lub fizyczne. Jest autorką książki „Verndum þau” (Chrońmy je), o tym, jak reagować na podejrzenia o zaniedbanie lub przemoc wobec dzieci i młodzieży. W 2016 otrzymała dyplom z terapii rodzinnej na Uniwersytecie Islandzkim. Przeprowadził wiele wykładów i szkoleń w Islandii i za granicą. Była częścią projektu PROMIS i prowadziła szkolenia z zakresu wywiadu i terapii sądowej w całej Europie. Jest Dyrektorem Generalnym Narodowej Agencji ds. Dzieci i Rodzin w Islandii od początku 2022 roku.

Olöf Asta Farestveit

The National Agency for Children and Families, Islandia

Lekarka, pracująca na oddziale pediatrycznym. Autorka bloga lekarzdladzieci.pl. Od kilku lat w internecie przybliża tematy pediatryczne, również zdrowia psychicznego dzieci.

Róża Hajkuś

Lekarz

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła podyplomowe studium „Komunikacja społeczna i media” w Polskiej Akademii Nauk. Współautorka publikacji naukowych i popularnonaukowych, a także programów edukacyjnych dotyczących ochrony dzieci przed krzywdzeniem. W Fundacji odpowiada m.in. za Politykę Ochrony Dzieci i ewaluację.

Renata Szredzińska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

dr hab. Paweł Nowak, prof. UMCS, komunikolog, medioznawca, semantyk kulturowy i pragmalingwista, pracownik Katedry Komunikacji Medialnej UMCS, kierownik Zakładu Lingwistyki i Psychologii Instytutu Ekspertyz Kryminalistycznych „Analityks”, wykładowca KSSiP oraz KSAP. Autor i współautor ponad 100 publikacji, w tym: „SWOI i OBCY w językowym obrazie świata” (2002), ,,Manipulacja w języku” (2004), „Słownik polszczyzny politycznej po 1989 roku” (2009), „Naturalny porządek rzeczy w języku” (2020)

dr hab. Paweł Nowak

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, radca prawny w Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie karnym, w tym w prawie karnym procesowym, ze szczególnym uwzględnieniem uczestników postępowania i ich reprezentacją. Uczestniczka licznych konferencji naukowych oraz autorka kilkudziesięciu prac naukowych, w tym rozprawy doktorskiej pt. „Pełnomocnik w procesie karnym”.

dr Marta Flis-Świeczkowska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, UG

Doktorka nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii (doktorat o udziale dzieci w programach reality show obroniony w 2020 roku na Uniwersytecie Gdańskim). Autorka książek „Superniania kontra trzyletni Antoś. Jak telewizja uczy wychowywać dzieci” (2022) i „Dzieciństwo w cieniu rózgi. Historia i oblicza przemocy wobec dzieci” (2019). Stała współpracowniczka „Tygodnika Powszechnego”. Inicjatorka kampanii „Kocham. Nie daję klapsów” i akcji „Książki nie do bicia” (2012).

dr Anna Golus

Doktor nauk medycznych, psychiatra, psychoterapeuta i superwizor, pracownik Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prezes Zarządu Fundacji „Dom Terapii”. Autor i współautor ponad 70 publikacji naukowych, specjalizuje się w psychoterapii dziecięco-młodzieżowej i pracy z traumą. Prowadzi liczne szkolenia i około czterdziestu grup superwizyjnych. Laureat nagrody im. Aliny Margolis-Edelman (2019r.).

dr Krzysztof Szwajca

Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Katedry Psychiatrii UJ CM

Radczyni prawna, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę odpowiada za obszar pomocy prawnej i litygacji strategicznej. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawnej ochrony dziecka.

Paulina Masłowska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistka ds. badań w dziale badawczym Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz członek kolegium redakcyjnego kwartalnika „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”. Autorka wielu publikacji z zakresu problemu krzywdzenia dzieci oraz problematycznego używania internetu przez młodzież. Członek zespołów badawczych w projektach krajowych oraz międzynarodowych poświęconych problemowi krzywdzenia dzieci oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie.

Katarzyna Makaruk

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini czterech kadencji Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej oraz od 2011 r. Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Dzielnicy Warszawa Targówek. Posiada Certyfikat Specjalisty w Zakresie pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie wydany przez Instytut Psychologii Zdrowia. Prowadzi szkolenia w zakresie problematyki dziecka krzywdzonego, interwencji i przeciwdziałania przemocy domowej dla różnych grup profesjonalistów. Jest autorką artykułów i publikacji nt. praw małoletnich pokrzywdzonych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Justyna Podlewska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Socjolożka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2009 roku pracuje w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Od 2011 roku jest koordynatorką Działu Badawczego FDDS. Od 2012 roku prowadzi sekretariat redakcji kwartalnika naukowego „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”. Ukończyła Szkołę Trenerów House of Skills. Autorka publikacji z zakresu problematyki krzywdzenia dzieci.

Joanna Włodarczyk

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Radca prawny (2017), absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2013), uczestniczka wymiany studenckiej na Uniwersytecie Maltańskim (2013), absolwentka Szkoły Prawa Ukraińskiego OKSPO UJ (2018) oraz krajowych i zagranicznych szkoleń, m.in. UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) & International Women’s Human Rights Advocacy (2020) oraz Advocacy School on Gender and Politics ODHiR (2021), bierze udział w dwuletnim programie szkoleniowym (2020-2022) Women’s Human Rights Training Institute.

Katarzyna Katana

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Radca prawny. Przez wiele lat związana zawodowo z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Współpracowała ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i kancelariami radcowskimi. Pracowała w prokuraturze. Prowadziła badania aktowe nt. udziału małoletnich w postępowaniach sądowych. Autorka licznych publikacji o ochronie prawnej dziecka. Szczególne miejsce w jej praktyce zawodowej zajmuje występowanie w imieniu pokrzywdzonych, zwłaszcza małoletnich. Reprezentuje dzieci też w sprawach rodzinnych i cywilnych.

Olga Trocha

Kancelaria radcy prawnego

Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiowała także na Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii. W Fundacji odpowiada m.in. za strategię profilaktyki wykorzystywania seksualnego dzieci oraz zajmuje się projektami dotyczącymi praw dziecka i profilaktyki krzywdzenia dzieci. Prowadzi szkolenia dla profesjonalistów z zakresu zapobiegania przemocy i wykorzystywaniu. Jest autorką i współautorką kampanii, publikacji i programów szkoleniowych dotyczących przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci.

Marta Skierkowska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Dane kontaktowe

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
+48 22 616 02 68
konferencja@fdds.pl

Organizatorzy