PRELEGENCI

Uzyskała doktorat z psychologii stosowanej (zapobieganie nadużyciom seksualnym wobec dzieci) na Griffith University. W 2020 roku otrzymała AU$325,000, na opracowanie i pilotaż modułu prewencyjnego Parents as Protectors Child Sexual Abuse Prevention Module. Jest ekspertem w zakresie zaangażowania rodziców w profilaktykę nadużyć seksualnych. Jest autorką wielu publikacji w tej dziedzinie. Pracowała z dziećmi i rodzinami w ustawowych agencjach ochrony dzieci zarówno w Australii jak i w Wielkiej Brytanii.

dr Julia Rudolph

University of Greenwich, Wielka Brytania


W 1995 roku otrzymała tytuł licencjata kryminologii i licencjata pedagogiki dziecięcej na Uniwersytecie Sztokholmskim w Sztokholmie. W kolejnych latach pracowała w państwowym ośrodku terapeutycznym dla młodzieży, przez krótki czas w islandzkim więziennictwie i administracji probacyjnej pracując i monitorując młodych przestępców, a od 2001 roku pracuje jako terapeuta i ankieter sądowy w Barnahus, a od 2007 roku jako lider. Przeprowadziła ponad 1000 wywiadów sądowych z dziećmi w wieku 3-18 lat w przypadkach, w których podejrzewano wykorzystywanie seksualne lub fizyczne. Jest autorką książki „Verndum þau” (Chrońmy je), o tym, jak reagować na podejrzenia o zaniedbanie lub przemoc wobec dzieci i młodzieży. W 2016 otrzymała dyplom z terapii rodzinnej na Uniwersytecie Islandzkim. Przeprowadził wiele wykładów i szkoleń w Islandii i za granicą. Była częścią projektu PROMIS i prowadziła szkolenia z zakresu wywiadu i terapii sądowej w całej Europie. Jest Dyrektorem Generalnym Narodowej Agencji ds. Dzieci i Rodzin w Islandii od początku 2022 roku.

Olöf Asta Farestveit

The National Agency for Children and Families, Islandia

Lekarka, pracująca na oddziale pediatrycznym. Autorka bloga lekarzdladzieci.pl. Od kilku lat w internecie przybliża tematy pediatryczne, również zdrowia psychicznego dzieci.

Róża Hajkuś

Lekarz

 

 

 

Socjolożka Szkoły Nauk Społecznych PAN. Pracowała jako badaczka w Fundacji STOCZNIA (w obszarze społeczeństwa obywatelskiego i polityk publicznych). Posłanka na Sejm RP IX kadencji, członkini Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Magdalena Biejat

Partia Razem, Klub Lewicy

W służbach społecznych pracuje od 1997 roku. Przez pierwszy rok pracowała w ośrodku społecznym, a od 2002 roku w prywatnej firmie prowadzącej zarówno leczenie stacjonarne jak i ambulatoryjne. Jest licencjonowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym i praktykuje od 2003 roku. W 1998 roku zaczęła pracować z dziećmi i młodzieżą z seksualnymi zachowaniami szkodliwymi i/lub traumą i nadal to robi. Jest przeszkolona w zakresie CBT, DBT, TF-CBT, PE, EMDR, ERGT i opracowała program leczenia młodzieży i dzieci wykorzystujących seksualnie. Pracuje obecnie w swojej własnej firmie Skills Clinic oraz jest terapeutką w PreventIt, The Center for Psychiatric Research prowadzi badania w zakresie psychiatrii i opieki nad uzależnieniami, Karolinska institutet. Wykładała również gościnnie na innych uniwersytetach w Szwecji, a także była facylitatorem na warsztatach i szkoleniach. Regularnie prezentuje na konferencjach w USA, Wielkiej Brytanii, Skandynawii i Europie.

Anette Birgersson

SkillsClinic, Szwecja

Radca prawny. Przez wiele lat związana zawodowo z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Współpracowała ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i kancelariami radcowskimi. Pracowała w prokuraturze. Prowadziła badania aktowe nt. udziału małoletnich w postępowaniach sądowych. Autorka licznych publikacji o ochronie prawnej dziecka. Szczególne miejsce w jej praktyce zawodowej zajmuje występowanie w imieniu pokrzywdzonych, zwłaszcza małoletnich. Reprezentuje dzieci też w sprawach rodzinnych i cywilnych.

Olga Trocha

Kancelaria radcy prawnego

 

 

FABIÁN, Petr, Magdalena SZAFRANEK, Albín ŠKOVIERA i Joana GORCZOWSKA. System ochrony dzieci – czy wystarczy myśleć inaczej? 1st ed. Warszawa: Wydawnictwa Uniwerzytetu Warszawskiego, 2022. 150 s. Creative Commons atribution 3.0. ISBN 978-83-235-.5486-8.
FABIÁN, Petr. Teorie i metody w pracy socjalnej. 1st ed. Pardubice: Uniwersytet w Pardubicach, 2021. 174 s. Monografia. ISBN 978-80-7560-368-5.
Autor/ współautor publikacji: FABIÁN, Petr, Lucie GERŠIČOVÁ i Markéta VNENKOVÁ. O czym się mówi, jak wygląda metodologia pomocy rodzinom. 1st ed. Opawa: Uniwersytet Śląski w Opawie, 2021. 96 s. monografia. ISBN 978-80-7510-484-7. FABIÁN, Petr. Ochrona dzieci – praktyczne doświadczenia we wspieraniu rodzin dysfunkcyjnych w Republice Czeskiej. Humaniora. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, 2020, vol. 31/2020, nr 3, s. 55-71. ISSN 2353-3145.

dr Petr Fabián

Silesian University, Czechy

 

 

Doktor nauk medycznych, psychiatra, psychoterapeuta i superwizor, pracownik Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prezes Zarządu Fundacji „Dom Terapii”. Autor i współautor ponad 70 publikacji naukowych, specjalizuje się w psychoterapii dziecięco-młodzieżowej i pracy z traumą. Prowadzi liczne szkolenia i około czterdziestu grup superwizyjnych. Laureat nagrody im. Aliny Margolis-Edelman (2019r.).

dr Krzysztof Szwajca

Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Katedry Psychiatrii UJ CM

 

 

dr hab. Paweł Nowak, prof. UMCS, komunikolog, medioznawca, semantyk kulturowy i pragmalingwista, pracownik Katedry Komunikacji Medialnej UMCS, kierownik Zakładu Lingwistyki i Psychologii Instytutu Ekspertyz Kryminalistycznych „Analityks”, wykładowca KSSiP oraz KSAP. Autor i współautor ponad 100 publikacji, w tym: „SWOI i OBCY w językowym obrazie świata” (2002), ,,Manipulacja w języku” (2004), „Słownik polszczyzny politycznej po 1989 roku” (2009), „Naturalny porządek rzeczy w języku” (2020)

dr hab. Paweł Nowak

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

 

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego, Zakładzie Prawa Medycznego i Bioetyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, ekspert Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego, adwokat. W swojej pracy naukowej zajmuje się między innym prawem karnym. Autorka monografii i artykułów dotyczących środków zabezpieczających, współautorka krakowskiego komentarza do kodeksu karnego. Referentka na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Prowadzi wykłady na studiach podyplomowych na UJ.

dr Małgorzata Pyrcak-Górowska

Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego UJ

 

 

Psycholog, psychoterapeutka. Ukończyła psychologię na UŁ, studia podyplomowe z zakresu pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, całościowy kurs z zakresu psychologii klinicznej oraz czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie terapii systemowej. Przez 9 lat pracowała na Dziecięcych Oddziałach Psychiatrycznych. Od dziesięciu lat związana z Fundacją Słonie na Balkonie gdzie prowadzi diagnozę psychologiczną dzieci i młodzieży, terapię indywidualną oraz rodzinną a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Ponadto ma także kilkuletnie doświadczenie pracy psychologicznej z dziećmi chorymi onkologicznie oraz ich rodzinami.

Joanna Sass – Gust

Fundacja Słonie na Balkonie

Antropolożka kultury. Pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współzałożycielka Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem UW. W pracy badawczej zajmuje się m.in. rodziną i dzieciństwem. Autorka artykułów naukowych, współredaktorka książek Dzieci i zdrowie. Perspektywa childhood studies i Zespół Turnera. Głosy i doświadczenia. Autorka książki Nie przywitam się z państwem na ulicy. Szkic o doświadczeniu niepełnosprawności.

dr Maria Reimann

Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem UW

 

 

 

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła podyplomowe studium „Komunikacja społeczna i media” w Polskiej Akademii Nauk. Współautorka publikacji naukowych i popularnonaukowych, a także programów edukacyjnych dotyczących ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Członkini zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę odpowiada m.in. za obszar rzecznictwa, badań i ekspertyz.

Renata Szredzińska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini czterech kadencji Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej oraz od 2011 r. Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Dzielnicy Warszawa Targówek. Posiada Certyfikat Specjalisty w Zakresie pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie wydany przez Instytut Psychologii Zdrowia. Prowadzi szkolenia w zakresie problematyki dziecka krzywdzonego, interwencji i przeciwdziałania przemocy domowej dla różnych grup profesjonalistów. Jest autorką artykułów i publikacji nt. praw małoletnich pokrzywdzonych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Justyna Podlewska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Socjolożka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2009 roku pracuje w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Od 2011 roku jest koordynatorką Działu Badawczego FDDS. Od 2012 roku prowadzi sekretariat redakcji kwartalnika naukowego „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”. Ukończyła Szkołę Trenerów House of Skills. Autorka publikacji z zakresu problematyki krzywdzenia dzieci.

Joanna Włodarczyk

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

 

Radca prawny (2017), absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2013), uczestniczka wymiany studenckiej na Uniwersytecie Maltańskim (2013), absolwentka Szkoły Prawa Ukraińskiego OKSPO UJ (2018) oraz krajowych i zagranicznych szkoleń, m.in. UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) & International Women’s Human Rights Advocacy (2020) oraz Advocacy School on Gender and Politics ODHiR (2021), bierze udział w dwuletnim programie szkoleniowym (2020-2022) Women’s Human Rights Training Institute.

 

Katarzyna Katana

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, radca prawny w Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie karnym, w tym w prawie karnym procesowym, ze szczególnym uwzględnieniem uczestników postępowania i ich reprezentacją. Uczestniczka licznych konferencji naukowych oraz autorka kilkudziesięciu prac naukowych, w tym rozprawy doktorskiej pt. „Pełnomocnik w procesie karnym”.

dr Marta Flis-Świeczkowska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, UG

 

 

Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiowała także na Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii. W Fundacji odpowiada m.in. za strategię profilaktyki wykorzystywania seksualnego dzieci oraz zajmuje się projektami dotyczącymi praw dziecka i profilaktyki krzywdzenia dzieci. Prowadzi szkolenia dla profesjonalistów z zakresu zapobiegania przemocy i wykorzystywaniu. Jest autorką i współautorką kampanii, publikacji i programów szkoleniowych dotyczących przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci.

Marta Skierkowska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistka ds. badań w dziale badawczym Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz członek kolegium redakcyjnego kwartalnika „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”. Autorka wielu publikacji z zakresu problemu krzywdzenia dzieci oraz problematycznego używania internetu przez młodzież. Członek zespołów badawczych w projektach krajowych oraz międzynarodowych poświęconych problemowi krzywdzenia dzieci oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie.

Katarzyna Makaruk

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholożka, absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, w trakcie całościowego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeutki systemowo-psychodynamicznej w Fundacji KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin w Krakowie oraz cyklu szkoleniowego z zakresu psychotraumatologii w Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku we współpracy z Instytutem Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium. W Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku zajmuje się głównie prowadzeniem psychoterapii najmłodszych podopiecznych. Specjalizuje się w pracy z traumą wczesnodziecięcą. Prowadzi również edukacyjno-terapeutyczne programy grupowe dla rodziców oraz szkolenia dla profesjonalistów, głównie związanych z wymiarem sprawiedliwości, w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem w trakcie ich uczestnictwa w postępowaniach karnych.

Karolina Putz

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholog, psychoterapeutka, doktor nauk medycznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie kliniczne pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Praktykowała w placówkach klinicznych w Łodzi i w Warszawie. Psychoterapeutycznie kształcona w Laboratorium Psychoedukacji, uzupełnieniem edukacji jest stała ścieżka szkoleń w Anna Freud Center w Londynie. Odbyła staż kliniczny w strukturach NHS Oxford. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę specjalizuje się w pracy z wczesnodziecięcą traumą relacyjną małych pacjentów, którzy doświadczyli różnych form przemocy ze strony bliskich opiekunów. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży. Jest autorką wielu publikacji naukowych..

dr Anna Szczepaniak

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Specjalistka ds. badań i edukacji prawnej w Fundacji Court Watch Polska, doktorantka w Szkole Doktorskiej Szkoły Dziedzinowej Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Zakładzie Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UAM, koordynatorka ogólnopolskich badań aktowych i współautorka raportów dotyczących m.in. praktyki stosowania w Polsce tymczasowych aresztowań oraz przemocy domowej.

Zofia Branicka

Fundacja Court Watch Polska, UAM

Doktor nauk prawnych, adwokat, certyfikowany specjalista oraz superwizor z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członek rady ds. przeciwdziałania przemocy przy dyrektorze Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, członek GREVIO, autor komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

dr Grzegorz Wrona

 

 

 

 

 

 

Prawnik, psychotraumatolog; na co dzień wykonująca zawód prokuratora, prowadzi i nadzoruje postępowania karne, a także zajmuje się działalnością pozakarną prokuratora, łącząc wiedzę z zakresu prawa karnego i rodzinnego z psychologią; obecnie p.f. Prokurator Rejonowy Gdańsk-Oliwa w Gdańsku, posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w szkoleniu aplikantów, funkcjonariuszy Policji, lekarzy i pracowników instytucji pomocowych, a także doświadczenie akademickie i naukowe. Jest autorem m.in. dwóch publikacji w Gazecie Lekarskiej – „Rola lekarza w postępowaniu karnym w sprawach o przestępstwa popełnione na szkodę małoletnich” i „Rola lekarza w procedurze odebrania dziecka w związku z przemocą w rodzinie”

Agnieszka Gorczyńska

Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Oliwa w Gdańsku

 

 

Psycholożka, psychoterapeutka, absolwentka uniwersytetu SWPS, studiów podyplomowych z Diagnozy Klinicznej Dziecka i jego Rodziny na Uniwersytecie Warszawskim, Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Ośrodku Regeneracja oraz całościowego szkolenie w Krakowskiej Katedrze Psychiatrii. Odbyła szkolenie z metody pracy z rodzinami opartej na mentalizowaniu w Anna Freud Center w Londynie oraz pogłębioną część szkolenia z zastosowania mentalizowania w pracy grupowej. Ukończyła specjalistyczne 96- godzinne studium z zakresu przeciwdziałania depresji poporodowej. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pracuje terapeutycznie z rodzinami z małymi dziećmi.

Magda Winiarska – Smoczyńska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

 

Socjolog oraz psychoterapeuta. Absolwent UKSW oraz czteroletniego Studium Terapii Rodziny, organizowanego przy Stowarzyszeniu OPTA. Od kilku lat rozwija się w nurcie psychoanalitycznym. Jest członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Odbył szkolenie z metody pracy z rodzinami opartej na mentalizowaniu w Anna Freud Center w Londynie oraz pogłębioną część szkolenia z zastosowania mentalizowania w pracy grupowej. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pracuje z rodzicami dzieci 0-6 lat, szczególnie ojcami. Szkoli profesjonalistów w tematyce związanej z rolą ojca.

Maciej Chodorek

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Radczyni prawna, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę odpowiada za obszar pomocy prawnej i litygacji strategicznej. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawnej ochrony dziecka.

Paulina Masłowska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

 

 

 

Socjolożka i prawniczka, absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktorka naczelna czasopisma „Dziecko Krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka”. Kwartalnik wydawany jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Członkini Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce.

dr hab. Magdalena Szafranek

ISNS UW

 

 

Specjalista z zakresu profilaktyki zagrożeń dzieci i młodzieży. Koordynator programu Dziecko w Sieci w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Autor pierwszej polskiej kampanii społecznej poświęconej tematowi zagrożeń online – „Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie” z 2004 roku i szeregu innych kampanii społecznych i programów edukacyjnych. Propagator „Domowych Zasady Ekranowych” mających na celu dbałość o zrównoważony dostęp dzieci do ekranów. Wykładowca, certyfikowany trener. Autor serii książek dla dzieci „Sieciaki”.

Łukasz Wojtasik

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

 

 

 

 

Absolwentka wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, stypendystka McGill University i doktorantka na wydziale Kryminologii George Mason University w Waszyngtonie. Badaczka i specjalistka w zakresie ochrony dzieci. Od wielu lat pracuje w organizacjach międzynarodowych działających na rzecz dzieci. Obecnie konsultantka w polskim biurze reagowania kryzysowego UNICEF, gdzie zajmuje się sytuacją dzieci, które przyjechały do Polski bez opieki lub zostały ewakuowane z instytucji w Ukrainie.

Julia Durska

UNICEF Emergency Response Office in Poland

 

 

 

Psychoterapeutka, pedagog. Brytyjska ekspertka sądowa w postępowaniach opiekuńczych w sądach rodzinnych w Wielkiej Brytanii. Ma 13 letnie doświadczenie pracy w brytyjskiej służbach społecznych jako diagnostyczny pracownik socjalny pracujący z rodzicami biologicznymi, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej, oraz z kandydatami na rodzinami zastępcze spokrewnione. Przeprowadzała specjalistyczne diagnozy rodziców biologicznych dla rodzinnych sądów brytyjskich jako biegła sądowa. Pracowała z rodzinami z szerokiego kręgu kulturowego, obecnie koncentruje się na pracy z rodzinami z Europy Wschodniej i Środowej. Występowała na konferencjach oraz prowadziła warsztaty z obszaru ochrony dziecka oraz systemowych rozwiązań zapobiegania przemocy wobec dzieci. Pracuje także jako psychoterapeutka w prywatnej praktyce psychoterapeutycznej w Warszawie z osobami dorosłymi.

Joanna Gorczowska

Psychoterapia – prywatna praktyka psychoterapeutyczna

 

 

 

W latach 1972-2002 pracował w placówkach reedukacyjnych i resocjalizacyjnych dla dzieci i młodzieży jako terapeuta, pedagog (wychowawca), wreszcie przez ponad 12 lat był dyrektorem ośrodka diagnostycznego. Od 2002 roku prowadzi zajęcia na uczelni wyższej (2002-2013 Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, od 2013 Uniwersytet Pardubicki). Autor kilku monografii zawodowych, m.in. Dylematy zastępczej opieki wychowawczej (2007), Tendencje zastępczej opieki wychowawczej (2007), Społeczność terapeutyczna w placówkach specjalnych (2019), Metody wychowania resocjalizacyjnego (2021).

dr Albín Škoviera

Univerzita Pardubice, Słowacja

 

 

 

 

Ukończyła m.in. stosunki etniczne i migracje międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracuje w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” gdzie odpowiada za rzecznictwo i Politykę Ochrony Dziecka. Reprezentuje Stowarzyszenie w Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Działa w Eurochild. Współautorka licznych opracowań z zakresu pieczy zastępczej, w tym „Usamodzielnienie oczami młodzieży. Raport z badań”, „Raport z realizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”, „Postępy deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej”.

Beata Kulig

Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

 

 

 

Starsza praktyk, od 13 lat pracująca w Fundacji Lucy Faithfull. Ma doświadczenie w pracy w zakładach karnych i jest wykwalifikowanym psychologiem sądowym. Praca w LFF obejmuje specjalistyczne oceny i interwencje z różnymi klientami, w tym z młodzieżą, dorosłymi i rodzicami/opiekunami.

Emma King

The Lucy Faithfull Foundation

 

 

 

 

 

 

Sędzia od 2002r. Od 2009 r. orzeka w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Specjalizuje się w prawie karnym. Od ponad 12 lat orzeka w Wydziale Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Gdańsku. Od 2003 do 2009r.pełniła funkcje przewodniczącego wydziału karnego, a od 2011r. do 2017r. wizytatora ds. karnych. Aktualnie pełni funkcję wiceprezesa ds. karnych Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Joanna Łaguna

Sąd Okręgowy w Gdańsku

 

 

 

Z wykształcenia pedagog specjalny, wieloletnia pracowniczka organizacji pozarządowej, w której zajmowała się wspieraniem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Od 5 lat zatrudniona w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, w którym pracowała m.in. z osobami w kryzysie bezdomności, cudzoziemcami posiadającymi ochronę międzynarodową, a od kwietnia br. koordynuje punkty pobytu długoterminowego organizowane przez WCPR.

Izabela Zabielska

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

 

 

 

Absolwentka filologii polskiej i teatrologii na UJ. Ukończyła studia podyplomowe z pomocy humanitarnej na UW. Posiada doświadczenie w koordynacji projektów dedykowanych wyrównywaniu szans edukacyjnych prowadzonych w Polsce i za granicą. Kierowała projektami pomocowymi w Kenii oraz Indonezji. W Fundacji Ocalenie od stycznia 2019 roku koordynuje działania fundacyjne skierowanych do dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji.

Agata Kołodziej

Fundacja Ocalenie

Dane kontaktowe

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
+48 22 616 02 68
konferencja@fdds.pl

Organizatorzy